[100] Stephen Hawking: Černé díry a budoucnost vesmíru

25.02.2013 12:18

Soubor článků a přednášek jednoho z čelních představitelů moderní fyziky a astrofyziky vyšel jako volné pokračování populární knihy Stručná historie času. Dozvíme se tady něco i o tom, jak Stručnou historii času psal a proč. Taky něco z autorova života. Protože nejde o ucelený text, někde se Hawking pochopitelně opakuje, což není vůbec na škodu. Obzvlášť pro člověka fyzikou dotčeného jen zcela letmo. Ale Hawking se opravdu snaží přiblížit své teorie i obyčejnému smrtelníkovi. Ostatně se lze utěšovat, že: "Přírodovědné znalosti, které člověk získá ve škole, mohou sloužit jako základní rámec. Věda se však dnes rozvíjí tak rychle, že za dobu, která uplyne po ukončení školy či univerzity, se objeví obrovské množství nových poznatků. Já jsem se ve škole nikdy neučil o molekulární biologii ani o tranzistorech, přitom však genové inženýrství a počítače v budoucnu pravděpodobně od základu změní náš způsob života."

Takže singularita, počátek času, černé díry, kvarky, hadrony, a další vzrušující a jen obtížně představitelné věci. Dozvíme se například, že i černá díra něco vyzařuje, ač se myslelo, že ji nemůže opustit ani světlo.

"Z obecné relativity také plyne, že hvězda, která vyčerpala své nukleární palivo, se pod vlivem vlastní gravitace zhroutí. Z Penroseových a mých prací vyplývá, že tento kolaps bude pokračovat tak dlouho, dokud opět nevznikne singulární stav s nekonečnou hustotou hmoty. Taková singularita představuje konec času, alespoň pro hvězdu a cokoli na ní. Gravitační pole kolem singularity je tak silné, že světlo, ani cokoli jiného, nemůže uniknout z určité oblasti kolem ní, vše je strhováno gravitací zpět. Této oblasti říkáme černá díra a její hranici horizont událostí. Cokoli nebo kdokoli spadne přes horizont událostí do černé díry, dojde na konec času v singularitě. Černých děr jsem měl plnou hlavu jednoho večera v roce 1970, když jsem uléhal. Bylo to krátce po narození naší dcery Lucy. Náhle jsem si uvědomil, že velká část metody, kterou jsme s Penrosem vyvinuli k důkazu existence singularit, se dá užít i na černé díry."

A taky příslib, či šance, že jednou bude vesmír vysvětlen.

"Společně s Jimem Hartlem jsme v roce 1983 rozvinuli myšlenku, že součet přes historie se pro vesmír nemá provádět přes historie v reálném čase, nýbrž právě přes historie v čase imaginárním, uzavřené do sebe podobně jako zemský povrch. Protože tyto historie nemají žádné singularity ani počátek či konec, určují jejich běh plně fyzikální zákony. To, co se přihodí v imaginárním čase, lze tedy spočítat. A znáte-li historii vesmíru v imaginárním čase, můžete spočítat, jak se chová v čase reálném. Je to cesta, která dovoluje doufat ve vytvoření úplné sjednocené teorie, jež by předpověděla vše ve vesmíru."

Mě nejvíc zaujalo to, že vesmír vlastně vůbec nemusel vzniknout, resp. mohl jen tak probliknout a hned nebýt.

"Je však nějaký důvod předpokládat, že je ve vesmíru dostatek hmoty k tomu, aby vesmír nakonec rekolaboval? Proč se nespokojit s tou hmotou, o níž máme přímé důkazy? Jedním z důvodů je, že desetina kritické hustoty dnes vyžaduje neuvěřitelně přesnou volbu počáteční hustoty a rychlosti expanze. Kdyby byla sekundu po velkém třesku hustota vesmíru jen o jednu biliontinu větší, byl by vesmír rekolaboval už po deseti letech. Kdyby na druhé straně byla v té době hustota hmoty ve vesmíru o stejnou hodnotu menší, byl by vesmír na konci svého desátého roku prakticky prázdný, hustota hmoty by byla mnohem menší, než skutečně pozorujeme. Jak to, že byla zvolena počáteční hustota vesmíru tak pečlivě? Možná existuje nějaký důvod, proč má být hustota vesmíru právě rovna kritické hustotě. Jedno vysvětlení dává tzv. antropický princip, říkající, že vesmír je takový, jaký je, protože kdyby byl jiný, pak bychom v něm nebyli a nemohli jej ani pozorovat. Základní myšlenka tohoto argumentu je taková, že by mohly existovat různé vesmíry s různými hustotami. Ale pouze ty, jejichž hustota je blízká hustotě kritické, žijí dostatečně dlouho a obsahují dostatek hmoty, z níž by se mohly tvořit hvězdy a planety. Tedy pouze v takových vesmírech mohou žít inteligentní bytosti, které se ptají, proč je hustota hmoty blízká hodnotě kritické."

A pak že není Bůh. Někdo přece musel tu kritickou hustotu nastavit.

Zpět