Maxismus a lenivismus

13.08.2013 08:13

Vědecké teorie maxismu a lenivismu jsou úzce spjaté, téměř neoddělitelné. Maxismus se zabývá metodami, jak ze všeho vytěžit maximum. Lenivismus studuje podstatu a projevy lenosti. Sepjetí maxismu s lenivismem spočívá v tom, že dosahování maxim musí probíhat jen s vynaložením minima úsilí. Maxismus tak zásadně ignoruje primitivní dřinu i jakékoliv druhy práce, při níž se neúměrně namáhají mozky nebo svaly. Maxismus v pevném svazku s lenivismem se zabývají pouze vyššími formami získávání příjmů, výhod, prebend, trafik a jiných forem osobního či kolektivního prospěchu, aniž je u nich hnuto byť jediným prstem. V první zmínce o lenivismu jsem tuto disciplínu pojal příliš úzce, jako zkoumání chorobného nicnedělání. To jsem ovšem ještě nechápal jeho spojení s maxismem a neviděl obrovskou genialitu této symbiózy.

Maxismus a lenivismus nemají nic společného s jistým historickým pseudoučením, které se snažilo několika generacím vtlouci do hlavy bludné tvrzení, že všeobecného ráje bude dosaženou společnou prací všech a to pod vedením a podvedením dělnické třídy. Maxismus a lenivismus jsou teorie pro elity a prakticky mohou fungovat jedině tam, kde valná většina obyvatel ještě setrvačně žije v přesvědčení, že prací lze něčeho dosáhnout.

Jaké aktivity lenivismus nepovažuje za práci a tudíž za přípustné a pro maxismus vhodné:

- schůzky v restauracích, u nichž je parkoviště v max. vzdálenosti 50 m;
- přenesení kufříku z auta do max. vzdálenosti 50 m a jeho předání;
- krátkodobá manipulace s malými předměty, max. do velikosti krabice na víno;
- telefonické hovory a psaní esemesek s použitím úsporných zkratek typu "kapřík", "krteček", "žrádlo pro psy", "pizza", "pět českých" apod.;
- otvírání a zavírání sejfů a zapírání jejich existence;
- zvednutí ruky nebo stisknutí hlasovacího tlačítka ve sněmovně;
- podpis plné moci někomu, kdo se ujme činnosti vyžadující zvýšenou a pro lenivistu již nepřijatelnou aktivitu;
- přesun na jachtu s využitím pohodlných dopravních prostředků;
- pobyt v blíže nezjistitelné lokalitě v zahraničí.

Maxismus lenivismusMaxisté a lenivisté vzhledem k vysokým nárokům, které na ně kladou účasti na opulentních večeřích, nekončících rautech a žranicích, trpívají jak absolutním nedostatkem času, tak cukrovkou a jinými civilizačními chorobami. Jejich nelehký úkol jim pomáhá nést dia-eklektický materialismus. Ten spočívá v bezskrupulózním přejímání výsledků cizí práce pro potřeby vyšších (to jest vlastních) cílů. Praktickou a osvědčenou dia-eklektickou metodou je např. opisování celých diplomových prací nebo fabulace zásluh, za něž jsou vypláceny odměny a udělovány řády. Z důvodů výše zmíněné vytíženosti, jakož i z lenivistického imperativu nepronášet dlouhé projevy, se maxisté vyjadřují převážně ve stručných, ale o to brilantnějších bonmotech.

Lenivista se nikdy nesnaží překonat spánek, protože si příliš váží jeho očistného a posilujícího významu. S pocitem dobře zužitkovaného času se mu oddává kdekoliv, zejména pak v dolní i horní sněmovně. Vrcholem lenivistické fruktifikace času jsou například tyto souběžné činnosti:

- spánek na zasedání parlamentu či jiného orgánu;
- omluvená, ale placená účast na jednání dozorčí rady státního podniku;
- v zastoupení vykonávaná účast na komisi výběrového řízení miliardové veřejné zakázky;
- na píchačkách Evropského parlamentu kolegou "odpíchnutá" přítomnost.

Tento text považujte za základní teze maxismusu a lenivismu, které vyžadují důkladnější rozpracování. Nicméně už tak jejich formulování autora značně a téměř nepřípustně vyčerpalo. Navíc nemohl uplatnit žádné dia-eklektické metody, nebylo kde opisovat. Někdo prostě musel být první.

Zpět