Něco pro chemiky

17.09.2019

Mendělejev nejspíš vůbec nepředpokládal, že by se jeho periodická tabulka prvků mohla použít k něčemu tak nevědeckému jako je vyznání lásky nebo milostná korespondence. I když na druhou stranu, láska má přece chemickou podstatu! Otázkou zůstává, zda se to vědělo už za časů Mendělejevových. Jinak by totiž možná zvolil pro prvky jiné zkratky, aby usnadnil jazykové a následné milostné hrátky. Protože která učitelka chemie by odolala vyznání sestavenému čistě jen podle tabulky prvků?

Vystáti školu nemohli všichni, libovali si v přestávkách.
Pak přišla ona, spanilá posila sboru profesorů,
atmosféru erotickou vnesla co Hétera lascivní.

Pomocí chatrných znalostí tabuličky prvků
vyznal bych lásku svou krásné Olince,
kdyby nebyla ona profesorek rusovlasou královnou.

Chvátáš-li Amore na pomoc, šípů mnoho bereš.
Postačí první propíchnutí hradby poslušnosti.
Pověsiv obavy na hřebík počal bych líbati Olinku,
neb cucání pusy možno co chemoproces brát.
Kdyby pak korelace nás obou vznikla,
ona samou láskou hrany přísnosti by oslabila.

Pasti písemných prací uniknouti nemožno
i pro lásku násobenou nezralostí. Mohli by
tak chemoterapii líbání na výbornou klasifikovat.

Zcela korektní zápis vypadá samozřejmě takto:

VYSTaTi SKOLu NeMoHLi VSiCHNi, LiBOVAlI Si V PrEsTaVKAcH
PaK PrISLa ONa, SPaNiLa PoSILa SbORu PrOFEsORu
AtMoSFeRu ErOTiCKOU VNeSLa Co HeTeRa LaScIVNi.

POMoCI CHAtRnYCH ZnAlOSTi TaBULiCKY PrVKU
VYZnAl BYCH SVOU LaSKU KrAsNe OLiNCe,
KDyBY NeBYLa ONa PrOFeSOReK RuSOVLaSOU KrAlOVNoU.

CHVAtAs-Li AMORe Na PoMoC, SiPu MnOHo BeReS.
PoSTaCI PrVNi PrOPICHNUTi HRaDbY PoSLuSnOsTi.
PoVEsIV OBaVY Na HReBiK POCAl BYCH LiBaTi OLiNKU,
NeB CuCaNi PUSY MoZnO Co CHeMOPrOCeS BrAt.
KDyBY PaK KOReLaCe NaS OBOU VZnIKLa,
ONa SAmOU LaSKOU HRaNY PrISnOsTi BY OsLaBiLa.

PaSTi PISeMnYCH PrAcI UNiKNoUTi NeMoZnO
I PrO LaSKU NaSOBeNoU NeZrAlOsTi. MoHLi BY
TaK CHeMoTeRaPII LiBaNi Na VYBORnOU KLaSiFIKOVAt.

Vyznání v závěru nikoli nezištné je literárně či coby lipogram snad přijatelné, ale chemicky rozhodně nevhodné. Co by asi všechny ty prvky dohromady způsobily? Co slovo, to výbušnina.